Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


Databáze zkratek

Zkratka Vysvětlení Související zkratky
8PSK, 16PSK Více stavové fázové klíčování (digitální modulace) Zobrazit
A/D Analog Digital Zobrazit
AAC Advanced Audio Coding - Zvukový Kodek Zobrazit
ADM Adaptiv Delta Modulation - Adaptivní delta modulace Zobrazit
ADSL Asymetrick Digitál Link - Asymetrická digitální linka Zobrazit
AE Adaptiv Equalizer - Adaptivní Ekvalizér Zobrazit
AFC Automatic Fequency Control - Automatické dolaďování Zobrazit
AGC Automatic Gain Control - Automatické řízení zisku Zobrazit
AGP Accelerated Graphic Port - Sběrnice pro připojení grafické karty Zobrazit
AI Artificial Intelligence - Umělá inteligence Zobrazit
AISA Zdokonalené SCSI Zobrazit
ALU Arithmetic Logic Unit - Aritmetickologická Jednotka Zobrazit
AMP Amplifier - Zesilovač Zobrazit
AND Logický součin Zobrazit
ANN Artificial Neuron Net - Umělá neuronová síť Zobrazit
AP Access Point - Přístupový bod Zobrazit
API Application Program Interface - Rozhraní pro aplikační programy Zobrazit
APSK Amplitude Phase Shift Keying - Amplitudově fázové klíčování Zobrazit
AR Adderss Registr - Adresový registr Zobrazit
AR wire Adderss Registr wire - Adresový vodič Zobrazit
ARM Advanced RISC Machine - 32-bitová mikroprocesorová architektura typu RISC Zobrazit
ASCII American Standard Code for Information Interchange - Americký Standardní Kód pro Výměnu Informací Zobrazit
ASK Amplitude Shift Keying - Amplitudové klíčování(digitální modulace) Zobrazit
ASŘ Automatizovaný Systém Řízení Zobrazit
ATA Advanced Technology Attachment - Paralelní počítačová sběrnice pro připojení zařízení k ukládání dat Zobrazit
ATAPI ATA Packet Interface - Rozšíření ATA umožňující přenášet příkazy SCSI Zobrazit
AUSART Addressable USART - Adresovantelný univerzální sériový asynchronní příjímač/vysílač Zobrazit
AVC Automatic Volume Control - Automatické řízení hlasitosti Zobrazit
AVI Audio Video Interleaved - Multimediální datový formát Zobrazit
BB Bridgmanova-Brennarova - Struktura analogových filtrů Zobrazit
BBP Baseband Processor Zobrazit
BCD Binary Code Decimal - Binárním kódem zapsané dekadické číslo Zobrazit
BER Bit Error Rate - Poměr chybně přijatých bitů ku celkovému počtu přijatých bitů Zobrazit
BFO Beat Frequency Oscillator - záznějový oscilátor Zobrazit
BIN Binary - Binární Zobrazit
BIOS Basic Input Output System - Základní vstupně výstupní systém Zobrazit
BJT Bipolar Junction Transistor - Bipolární tranzistor Zobrazit
BNC Bayonet Neill-Concelman - Bajonetový konektor Zobrazit
BPL Broadband over Power Line - Vysílání po napájecí síti Zobrazit
BPS Bit Per Second - Přenosová rychlost v bitech za sekundu Zobrazit
BPSK, 2PSK Binary Phase Shift Keying - Binární Fázové klíčování (digitální modulace) Zobrazit
BW Bandwidth - Šířka pásma Zobrazit
CAD Computer Aided Design - Počítačem podporovaný návrh Zobrazit
CAE Computer Aided Engineering - Počítačem podporované konstruování Zobrazit
CAI Computer Avided Instruction - Počítačem podporované řízení Zobrazit
CAID Computer Aided Industrial Design - Počítačem podporovaný průmyslový návrh Zobrazit
CAL Computer Assisted Learning - Počítačem podporovaná výuka Zobrazit
CAM Computer Aided Menufacturing - Počítačem podporovaná výroba Zobrazit
CAM Computer Aided Mapping - Počítačem podporované mapování Zobrazit
CAMAC Computer Automated Measurement And Control - Sběrnice pro měrící/řídící systémy a sběr dat Zobrazit
CAN Campus Area Network Zobrazit
CAPP Computer Aided Process Planning - Počítačem podporované procesní plánování Zobrazit
CAQ Computer Aided Quality - Počítačem podporovaná kvalita Zobrazit
CASE Computer Aided Software Engineering - Počítačem podporované softwarové projektování Zobrazit
CCCS Current Control Current Source - Proudem řízený zdroj proudu Zobrazit
CCD Charge-coupled device - záznějový oscilátor - zařízení s vázanými náboji, je to snímač obrazu používaný v dnešních zařízeních. Zobrazit
CCFL Cold Cathode Fluorescent Lamp - Fluorescenční zdroje světla (výbojky) se studenou katodou Zobrazit
CCII+, CCII- Current Conveyor - Proudový konvejor druhé generace Zobrazit
CCVS Current Control Voltage Source - Proudem řízený zdroj napětí Zobrazit
CD Compact Disc - Kompaktní disk Zobrazit
CDMA Code Division Multiple Access - Standard sítě mobilních telefonů - digitální multiplexování Zobrazit
CF Compact Flash - Typ paměťových karet Zobrazit
CFA Current Feedback Amplifier - Zesilovač s proudovou zpětnou vazbou Zobrazit
CIS Contact Image Senzor - kontaktní obrazový senzor, používá se ve scanerech, je to snímač obrazu vyniká malou spotřebou a malou velikostí oproti CCD ovšem není schopen snímat prostorové objekty. Zobrazit
CISC Complex Instruction Set Computer - Kompletní instrukční sada Zobrazit
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor Zobrazit
CMYK Cyan Magenta Yellow Black - Sada barev používaná pro tisk Zobrazit
CNC Comupter Numerical Control - Numericka řízené zařízení Zobrazit
COM Component Object Model - Technologie programových komponent Zobrazit
CPLD Complex Programmable Logic Device - Umožňují realizaci složitějších logických funkcí než PLD, a umožňují realizovat i sekvenční obvody Zobrazit
CPS Charakter Per Second - Přenosová rychlost (znaky za vteřinu) Zobrazit
CPU Central Procesor Unit - centrální procesorová jednotka Zobrazit
CRC Cyclic redundancy check - kontrolní součet Zobrazit
CRT Cathode Ray Tube, obrazovka katodovým paprskem, prostě to co je v obyčejných monitorech a televizích slovo obyčejných se datuje k roku 2006. Zobrazit
CS Cable Select - Mód připojení zařízení pro uchování dat Zobrazit
CS Chip Select - pin který "aktivuje" IO Zobrazit
CT Computer Tomography - Počítačová tomografie Zobrazit
CTS Clear To Send - Handshake rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
CU Control Unit - řídící jednotka Zobrazit
D/A Digital Analog Zobrazit
DAB Dual active block - Dva aktivní prveky ve struktuře obvodu Zobrazit
DAC Digital Analog Convertor - Digitálně analogový převodník. Zobrazit
DAN Desk Area Network Zobrazit
DCD Data Carrier Detect - Handshake rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
Derivační Článek Zobrazit
DDR Double Data Rate - Dvojnásobná datová propustnost Zobrazit
DEC Decimal - Dekadický Zobrazit
dev Device - Zařízení Zobrazit
DI Digital Input - Digitální vstup Zobrazit
DIN Německý Institut Standardů Zobrazit
DIN Typ konektroů Zobrazit
DIO Digital Input Output - Digitální vstupně výstupní port Zobrazit
DLL Dynamic Link Library - Dynamické knihovny Zobrazit
DM Delta Modulation - Delta modulace Zobrazit
DMA Direct Memory Access - Přímý přístup do paměti Zobrazit
DMAC Direct Memory Access Controler - Řadič DMA Zobrazit
DMD Digital Micromirror Device - (technologie MEMS) - Mikro zrcadla na čipu (čipy pro projektory) Zobrazit
DO Digital Output Digitální Výstup Zobrazit
DP Dial Pulse - Pulzní volba Zobrazit
DPI Dot Per Inch - Bodů na Palec Zobrazit
DPS Deska plošných spojů Zobrazit
DRAM Dynamic RAM - Dynamická RAM Zobrazit
DSB Double Side Band - Modulace využívající obě postranní pásma Zobrazit
DSP Digital Signal Processor - Digitální signálový procesor Zobrazit
DSR Data Set Ready - Handshake rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
DSUB D-Subminiature - Konektory například pro COM port, pro VGA a podobné, někdy označované jako CANNON Zobrazit
DTL Diode Tranzistor Logic - Diodo tranzistorová logika Zobrazit
DTR Data Terminal Ready - Handshake rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
DVD Digital Versatile Disk - Dívídíčko Zobrazit
DVI Digital Visual Interface - Rozhraní pro zobrazovací zařízení Zobrazit
EDGE Enhanced GPRS (EGPRS) - Vylepšená GPRS Zobrazit
EDLC Electric Double Layer Capacitor - Superkapacitor Zobrazit
EEFL External Electrode Fluorescent Lamp - Fluorescenční zdroj světla s katodou mimo trubici Zobrazit
EI Interupt Enabled - Povolní přerušení Zobrazit
EIDE Extended IDE - Rozšířené rozhrání IDE Zobrazit
EISA Extended Industry Standard Architecture - 32-bitová paralelní počítačová sběrnice Zobrazit
EMP Electromagnetic Pulse - Elektromagnetický pulz Zobrazit
EN Enable - Povolení (většinou povolení nějaké funkce obvodu) Zobrazit
EOF End of File - Konec souboru Zobrazit
EOL End of List - Konec Listu Zobrazit
EOM End of Message - Konec Zprávy Zobrazit
EPIC Embedded Platform for Industrial Computing - Standard SBC (Single Board Computer) Zobrazit
EPP Enhanced Parallel Port - Zrychlený obousměrný komunikační standard přes paralelní port Zobrazit
EULA End User Licence Agreement - Licence pro koncového uživatele Zobrazit
EVC Enhanced Video Connector - Speciální typ kabelu VESA Zobrazit
EZS Elektrické Zabezpečovací Systémy Zobrazit
FAT File Allocation Table - Tabulka, které obsahuje informace o umístění souborů na disku Zobrazit
FCRAM Fast Cycle RAM - DRAM Paměti Zobrazit
FDD Floppy Disc Drive - Disketová mechanika Zobrazit
FDDI Fiber Distributed Data Interface - Rozhraní pro komunikaci přes optická vlákna Zobrazit
FDMA Frekvency Division Multiplex Access - Frekvenční multiplex Zobrazit
FDNR Frekvenčně závislý negativní rezistor Zobrazit
FET Field Effect Transisitor - Polem řízený tranzistor Zobrazit
FF Flip Flop - Klopný obvod Zobrazit
FIFO First In First Out - Datová struktura Fronta Zobrazit
FILO First In Last Out - Datová struktura Zásobník Zobrazit
FLF Follow the Leader Feedback - Struktura analogových filtrů Zobrazit
FM Frequency Modulation - Frekvenční Modulace Zobrazit
FPGA Field Programmable Gate Array - Programovatelné logické pole Zobrazit
FPU Floating Point Unit - plovoucí desetinná čárka Zobrazit
FSB Front Side Bus - datová sběrnice mezi procesorem a northbridgem Zobrazit
FSK Frequency Shift Keying - Frekvenční klíčování (digitální modulace) Zobrazit
FTP File Transfer Protokol - Protokol pro přenos souborů Zobrazit
GDO Grid Dip Ooscilátor Zobrazit
GIGO Garbage In Garbage Out - Vznik chyb zapříčiněný chybnými vstupními daty Zobrazit
GPIB General Purpose Interface Bus - Standard IEEE-488 též HPIB, sběrnice pro automatické měřící systémy Zobrazit
GPIO General Purpose Input Output - Jsou vstupně výstupní piny zařízení (MCU), které mouhou zastávat různé funkce podle toho, jak jsou nastaveny Zobrazit
GPRS General Packet Radio Service - Mobilní datová služba Zobrazit
GPS Global Positioning System - Družicový systém pro určení polohy Zobrazit
GPU Graphic Processor Unit - Grafický procesor Zobrazit
GSM Global System for Mobile Communications Zobrazit
GTAW Gas Tunsten Arc Welding - Svařování v ochranné atmosféře Zobrazit
GUI Graphical User Interface - Grafické uživatelské prostředí Zobrazit
HDA Harmonic Distortion Analysis - Analýza harmonických zkreslení Zobrazit
HDD Hard Disc Drive - Pevný disk Zobrazit
HDL Hardware Description Language - Jazyk pro hardware (programování Logických polí) Zobrazit
HDMI High-Definition Multi-media Interface - Digitální rozhraní pro multimédia Zobrazit
HDTV High Definition TV - Televize s vysokým rozlišením Zobrazit
HFA High Frequency Amplifier - VF zesilovač Zobrazit
HI-FI High Fidelity - vysoká přesnost (kvalita) Zobrazit
HIC Hybrid Integratet Circuit - hybridní integrovaný obvod Zobrazit
HID Human Interface Device - Rozhraní člověk - zařízení (Myš, Touchpad, Trackpoint) Zobrazit
HMI Human Machine Interface - Ovládací rozhraní Zobrazit
HPA High Power Amplifier - vykonový zesilovač Zobrazit
HPIB Hewlett-Packard Interface Bus - Standard IEEE-488 též GPIB, sběrnice pro automatické měřící systémy Zobrazit
HQ High Quality - vysoká kvalita Zobrazit
HSCSD High Speed Circuit Switch Data - Technologie umožnující rychlejší datové přenosy Zobrazit
I Integrační regulátor Zobrazit
I/O Iputs / Outputs, čili vstupy a výstupy Zobrazit
I2C Inter-Integrated Circuit - Komunikace mezi integrovanými obvody v jednom zařízení Zobrazit
IC Integratet Circuit - integrovaný obvod 4 Zobrazit
ICE In Circuit Emulator - Emulace zařízení v obvodu Zobrazit
Integrační Článek Zobrazit
ID IDentification - Identifikace, identifikátor Zobrazit
IDE Integrated Drive Elektronic - Integrovaná elektronika zařízení, Průmyslový standard pro připojení disků k PC viz ATA Zobrazit
IDE Integrated Development Enviroment - Integrované vývojové prostředí Zobrazit
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor - Bipolární trnzistor s izolovaným hradlem Zobrazit
IMEI International Mobile Equipment Identity - Unikátní Číslo tlefonu udělané jeho výrobcem Zobrazit
IMSI International Mobile Subscriber Identity - Unikátní Číslo SIM udělané operátorem Zobrazit
IO Integrovaný Obvod Zobrazit
IP Internet protokol - Protokol používaný v počítačových sítích Zobrazit
IPsec Internet protokol security - Protokol používaný v počítačových sítích Zobrazit
IPTV Internet protokol Television - Protokol používaný v počítačových sítích pro TV Zobrazit
IPv6 Internet protokol verze 6 - Protokol používaný v počítačových sítích verze 6 Zobrazit
IR Infra Red - infračervený Zobrazit
IRQ Interupt Request - Požadavek na přerušení Zobrazit
ISA Industry Standard Architecture - 32-bitová paralelní počítačová sběrnice Zobrazit
ISDN Integrated Services Digital Network - Digitální síť integrovaných služeb Zobrazit
ISI Intersymbol Interference - Mezisymbolové interfenrence Zobrazit
ISM Industry, Scientific and Medical - Překlad: Průmysl, věda, lékařství, Popis: Označení rádiového pásma Zobrazit
ISO International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci Zobrazit
ITO Indium Tin Oxide - Materiál pro výrobu dotykových displejů Zobrazit
JFET Junction Field Effect Transistor - Tranzistor řízený polem s přechodovým hradlem Zobrazit
JSA Jazyk Symbolických Adres Zobrazit
JTAG Joint Test Action Group - Standard pro testování plošných spojů, programování mikrokontrolerů a jiných integrovaných obvodů Zobrazit
KB Keyboard - Klávesenice Zobrazit
KHN Kervin, Huelsman a Newcomb - Struktura analogových filtrů Zobrazit
LAN Local Area Network - místí síť Zobrazit
LCD Liquid Crystal Display, displeje z tekutých krystalů Zobrazit
LCOS Liquid Crystal On Silicon - LCD technologie Zobrazit
LED Light Emited Diode - Dioda emitující světlo Zobrazit
LEMP Lightning Electromagnetic Pulse - Elektromagnetický pulz způsobený bleskem Zobrazit
LEP Light Emitting Polymer) - Světlo emitující polymer Zobrazit
LGA Land Grid Array - Procesor s kontaktními ploškami Zobrazit
LIF Low Insertion Force - Malá vkládací síla Zobrazit
LIFO Last In First Out - Datová struktura Zásobník Zobrazit
LILO Last In Last Out - Datová struktura Fronta Zobrazit
LP Long Play - Dlouhohrající desky Zobrazit
LPT Line Print Terminal - Paralelní port - používal se obvykle k připojení tiskárny Zobrazit
LSB Least Significant Bit - Nejméně významný bit Zobrazit
LVCMOS Low Voltage CMOS - Nízkonapěťová CMOS logika Zobrazit
LVD Low Voltage Differential - Malý potenciálový rozdíl Zobrazit
LVDS Low-voltage Differential Signaling - Nizkoněptový diferenční pár kroucených vodič, rychlé komunikační rozhraní Zobrazit
LVPECL Low-voltage positive emitter-coupled logic - Nízkonapěťová emitorově vázaná logika Zobrazit
LVTTL Low Voltage Transistor-Transistor Logic - Nízkonapěťová TTL logika Zobrazit
MAG Metal Active Gas - Svařování v ochranné atmosféře Zobrazit
MAN Metropolitan Area Network - Metropolitní síť - Něco mezi WAN a LAN Zobrazit
MaR Měření a Řízení Zobrazit
MEMS Micro Electro Mechanical Systems - Mikro-elektrické Mechanické Systémy. Zobrazit
MF Medium Frequency - Střední kmitočty Zobrazit
MFLOPS Million Floating Point Operations Per Second - Milion operací s plovoucí desetinou čárkou za sekundu Zobrazit
MIDI Musical Instrument Digital Interface - Rozhraní pro hudební nástroje Zobrazit
MIG Metal Inert Gas - Svařování v ochranné atmosféře Zobrazit
MIMO Multiple-Input Multiple-Output - Více stupů, více výstupu Zobrazit
MIPS Million Instructions Per Second - Milion instrukcí za vteřinu Zobrazit
MMA Manual Metal Arc Welding - Obloukové svařování obalenou elektrodou Zobrazit
MMC Multimedia Card - Typ paměťových karet Zobrazit
MOS Metal Oxide Semidconductor - Polovodič s hradlem izolovaným tenkou vstvou oxidu Zobrazit
MS Memory Stick - Typ paměťových karet Zobrazit
MSB Most Significant Bit - Nejméně významný bit Zobrazit
MSD Memory Stick Duo - Typ paměťových karet Zobrazit
MSPD Memory Stick PRO Duo - Typ paměťových karet Zobrazit
MSPDX Memory Stick PRO-HG Duo - Typ paměťových karet Zobrazit
NAND Logický součin negovaný Zobrazit
NC Normally Concet - Kontakty jsou normálně (např. bez napětí na cívce relé) spojené Zobrazit
NC Numerical Control Zařízení s Numerickými odpočty Zobrazit
NC Not Connet - Nepřipojeno Zobrazit
NEMP Nuclear Electromagnetic Pulse - Elektromagnetický pulz způsobený výbuchem atomové bomby Zobrazit
NMOS MOS součástka s vodivým kanálem typu N Zobrazit
NMR Nuclear Ragnetic Resonance - Nukleární magnetická rezonance Zobrazit
NO Normally Open - Kontakty jsou normálně (např. bez napětí na cívce relé) rozpojené Zobrazit
NOP No OPeration - Žádná operace (instrukce v JSA) Zobrazit
NOR Logický součet negovaný Zobrazit
NOT Negace Zobrazit
NRZ Nonreturn to Zero - signál dvojí polarity, bez nulové úrovně Zobrazit
NTC Negative Temperature Coefficient - záporný teplotní koeficient Zobrazit
NTSC National Television System Committee - Systém barevné televize (vznik USA) Zobrazit
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory - K uchování uložených dat nepotřebuje elektrické napájení Zobrazit
OCR Optical Character Recognition - Rozpoznání znaků oskenovaného textu Zobrazit
OEM Original Equipment Manufacturer - Výrobek, který firma koupí od jiné a prodává ho pod svým jménem Zobrazit
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením Zobrazit
OLED Organical LED - Organická LED Zobrazit
OPA, OPAMP Operation Amplifier - Operační zesilovač Zobrazit
OR Logický součet Zobrazit
OS Operační Systém Zobrazit
OTP One Time Programmable - Jedenkrát programovatelné Zobrazit
OZ Operační Zesilovač Zobrazit
P Proporcionální regulátor Zobrazit
PAC Programmable Automation Controller viz PLC Zobrazit
PAL Phase Alternating Line - řádka se střídavou fází - Standard kódování barevného signálu pro televizní vysílání Zobrazit
PAL Programmable Array Logic - Programovatelné logické obvody pro realizaci jednoduchých kombinačních funkcí, Lze programovat pouze matici log. součinů např obvody GAL Zobrazit
PAN Personal Area Network - Malá sítě pro zařízení Mobil, PDA, Notebook Zobrazit
PATA Perial Advanced Technology Attachment - Paralelní počítačová sběrnice pro připojení zařízení k ukládání dat Zobrazit
PAV Povrchová Akustická Vlna, Anglicky viz. SAW Zobrazit
PC Personal Computer - Osobní počítač Zobrazit
PCB Printed Circuit Board - Deska plošného spoje Zobrazit
PCI Peripheral Component Interconnect - PC sběrnice pro připojení periferií Zobrazit
PCIe PCI Express Pokročilá verze PCI Zobrazit
PCM Pulse Code Modulation - Pulzně kódová modulace Zobrazit
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association Zobrazit
PD Proporcionálně derivační regulátor Zobrazit
PDA Personal Digital Assistant - Prostě PéDéÁčko Zobrazit
PDM Pulse duration modulatuion - modulace délkou tvání půlzu Zobrazit
PFU Programmable Function Unit - Programovatelné logické a sekvenční bloky Zobrazit
PGA Pin Grid Array - Procesor s piny Zobrazit
PI Proporcionálně integrační regulátor Zobrazit
PID Proporcionálně integračně derivační regulátor Zobrazit
PIO Programmed Input Output - Přenos dat řídí procesor (Opak je DMA) Zobrazit
PIR Passiv IR - Pasivní infračervené čidlo Zobrazit
PKJ Piezo Keramická Jednotka Zobrazit
PLA Programmable Logic Array - Obecnější struktura než PAL, lze programovat i matici logických součtů Zobrazit
PLC Programmable Logic Controler - Programovatelné logické automaty Zobrazit
PLD Programabel Logic Device - Programovatelné logické obvody pro realizaci jednodušších logických funkcí Zobrazit
PLL Phase Lock Loop - Fázový závěs Zobrazit
PM Phase Modulation - Fázová Modulace Zobrazit
PMOLED Označení pasivních OLED displejů Zobrazit
PMOS MOS součástka s vodivým kanálem typu P Zobrazit
PPM Pulse position modulatuion - Modulace polohou pulzů Zobrazit
PQF Power Quality Failure - Odolnost vůči chybám napájení Zobrazit
PR Programmabe Relay - Programovatelné relé Zobrazit
PS Power Supply - Napájecí zdroj Zobrazit
PSK Phase Shift Keying - Fázové klíčování (digitální modulace) Zobrazit
PTC Positive Temperature Coefficient - kladný teplotní koeficient Zobrazit
PTF Polymer Thick Film Technology - Technologie fólií které se využívají v klávesnicích Zobrazit
PXI PCI Extensions for Instrumentation - Průmyslové PCI Zobrazit
QAM Quadrature Amplitude Modulation - Kvadraturní amplitudová modulace Zobrazit
QPSK, 4PSK Quadrature Phase Shift Keying - Čtyřstavové Fázové klíčování (digitální modulace) Zobrazit
QSXGA rozlišení: 2560x2048 Zobrazit
QUXGA rozlišení: 3200x2400 Zobrazit
QVGA Quarter Video Graphics Array - rozlišení: 320x240 Zobrazit
QXGA rozlišení: 2048x1536 Zobrazit
RADAR Radio Detecting and Ranging Radiová detekce a zaměření Zobrazit
RAID Redundant Array of Independent Disks - Diskové pole Zobrazit
RAMDAC Random Access Memory Digital/Analog Converter - Převodník obrazové ho signálu z digitální na analogovou formu Zobrazit
RC Remote control - Dálkové ovládání Zobrazit
RFID Radio Frequency Identification Zobrazit
RGB Red, Green, Blue - Červená, Zelená, Modra Zobrazit
RI Ring Indicator - Handshake rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
RISC Reducted Instruction Set Computer - Redukovaná Instrukční sada Zobrazit
RND, RAND Z anglického RANDOM - označuje náhodné číslo Zobrazit
RP-SMA Revese Polarity SMA - Koaxiální VF konektor, ale na rozdíl od SMA kde je část s maticí samec je u RP-SMA část s maticí samice Zobrazit
RS-MMC Reduced Size Multimedia Card - Typ paměťových karet Zobrazit
RSMA viz RP-SMA Zobrazit
RTC Real Time Clock - Obvod reálných hodin Zobrazit
RTL RezistorTranzistor Logic - Rezistorovo tranzistorová logika Zobrazit
RTS Ready To Send - Handshake rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
RW Rewritable - Přepisovatelný Zobrazit
RxD Received Data - Přijímací pin rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
SAB Single active block - Jeden aktivní prvek ve struktuře obvodu Zobrazit
SAN Storage Area Network Zobrazit
SAN System Area Network Zobrazit
SAN Server Area Network Zobrazit
SATA Serial Advanced Technology Attachment - Sériová počítačová sběrnice pro připojení zařízení k ukládání dat Zobrazit
SAW Surface Acoustic Wave Česky viz. PAV Zobrazit
SBC Single Board Computers - Jednodeskový počítač Zobrazit
SCSI Small Computer System Interface Zobrazit
SD Secure Digital - Typ paměťových karet Zobrazit
SDHC Secure Digital High Capacity - Typ paměťových karet Zobrazit
SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory - Synchronní dynamická RAM Zobrazit
SECAM Sequentiel couleur a mémoire - Systém barevné televize (vznik Francie) Zobrazit
SFR Special Function Registr - Speciální funkční registr Zobrazit
SI Syntetická indukčnost Zobrazit
SIM Subscriber identity module - účastnická identifikační karta Zobrazit
SIMM Single Inline Memory Module - Typ starších RAM pamětí Zobrazit
SK Sallen Key - Struktura analogových filtrů Zobrazit
SM SmartMedia - Typ paměťových karet Zobrazit
SMA SubMiniature version A - Koaxiální VF konektor, se závitem a impedancí 50R, 0 - 18 GHz Zobrazit
SMART Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - Systém pomocí kterého si HDD hlídá svůj stav Zobrazit
SMAW Shielded Metal Arc Welding - Obloukové svařování obalenou elektrodou Zobrazit
SMB SubMiniature version B - Koaxiální VF konektor, Menší než SMA, Snap-In,impedance 50R nebo 75R, 0 - 4 GHz Zobrazit
SMC SubMiniature version C - Koaxiální VF konektor, se závitem a impedancí 50R nebo 75R, 0 - 10 GHz Zobrazit
SMD Surface Mount Device - Součástky pro povrchovou montáž Zobrazit
SMOLED Small Molecule Organic LED displays - Technologie OLED displejů Zobrazit
SMT Surface Mount Technology - Technologie povrchové montáže Zobrazit
SOA, SOAR Safety Operating Area - Bezpečné pracovní chrakteristiky (součástek) Zobrazit
SODIMM Small Outline Dual In-line Memory Module - Malé RAM paměti (Pro Notebooky) Zobrazit
SPI Serial Peripheral Interface - Sériové rozhraní pro připojení periferií (např. SD karty) Zobrazit
SR Slew Rate - Rychlost přeběhu napětí Zobrazit
SSB Single Side Band - Modulace využívajíc pouze jedno postranní pásmo Zobrazit
SSB SC Single Side Band Supressed Carrier - SSB s potačenou nosnou Zobrazit
SSTL Stub Series Terminated Logic Zobrazit
SVGA Super Video Graphics Array - rozlišení: 800x600 Zobrazit
SXGA rozlišení: 1280x1024 Zobrazit
TAB Triple active block - Tři aktivní prvek ve struktuře obvodu Zobrazit
TCP Transmission Control Protocol - Přenosový protokol (transportní vrstva) Zobrazit
TDMA Time Division Multiple Access - Vícenásobný přístup s časovým dělením Zobrazit
TFT Thin Film Transistor Zobrazit
THD Total Harmonic Distortion - Celkové Harmonické zkreslení Zobrazit
TI Textas Instrumets Zobrazit
TIG Tungsten Inert Gas Welding - Svařování v ochranné atmosféře - Totéž jako WIG Zobrazit
TNC Threaded Neill Concelman - VF konektor se závitem Zobrazit
TOF Time Of Flight - měření doby letu světla Zobrazit
TTL Tranzistor Tranzistor Logic - Tranzistorová logika Zobrazit
TxD Transmitted Data - Vysílací pin rozhraní RS232 (COM Port) Zobrazit
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter - Univerzální Asynchronní obousměrná komunikace Zobrazit
UDMA Ultra DMA - Pokročilejší DMA Zobrazit
UMTS Universal Mobile Telecommunication System - Nástupce GPRS pro mobily 3G Zobrazit
UPS Uninterruptible Power Supply - Záložní zdroj Zobrazit
USART Universal Serial Asynchronous Receiver Transmitter - Univerzální seriový asynchrnonní příjmač/vysílač Zobrazit
USB Univerzal Serial Bus, Univerzální sériová sběrnice, dnes nejpoužívanější port PC Zobrazit
UTP Unshielded Awisted pair - Nestíněný zkroucený pár vodičů Zobrazit
UV Ultra Violet - Ultrafialové světlo Zobrazit
UVGA Ultra Video Graphics Array - rozlišení: 1024x768 Zobrazit
UXGA rozlišení: 1600x1200 Zobrazit
VCCS Voltage Control Current Source - Napětím řízený zdroj proudu Zobrazit
VCO Voltage Control Oscilator - Napětím řízený oscilátor Zobrazit
VCVS Voltage Control Voltage Source - Napětím řízený zdroj napětí Zobrazit
VFA Voltage Feedback Amplifier - Zesilovač s napěťovou zpětnou vazbou Zobrazit
VGA Video Graphics Array - Standard pro počítačové zobrazovací zařízení Zobrazit
VGA Video Graphics Array - rozlišení: 640x480 Zobrazit
VHDL Verilog Hardware Description Language - Jazyk pro hardware (programování Logických polí) Zobrazit
VSP Virtuální Sériový Port Zobrazit
WAN Wide Area Network - Rozsáhlá síť (největší je internet) Zobrazit
WCDMA Wide Code Division Multiple Access - Standard sítě mobilních telefonů Zobrazit
WD Watch Dog - tzv. hlídací pes Zobrazit
WIG Wolfram Inert Gas Welding - Svařování v ochranné atmosféře - Totéž jako TIG Zobrazit
WLAN Wireless Local Area Network - Bezdrátová místní síť Zobrazit
WQXGA rozlišení: 2560x1600 Zobrazit
WSXGA+ rozlišení: 1680x1050 Zobrazit
WUXGA rozlišení: 1920x1200 Zobrazit
WUXGA rozlišení: 1920x1200 Zobrazit
WXGA rozlišení: 1280x800 Zobrazit
WXGA+ rozlišení: 1440x900 Zobrazit
WXGA++ rozlišení: 1600x900 Zobrazit
xD xD-Picture Card - Typ paměťových karet Zobrazit
XGA Extended Graphics Array - rozlišení: 1024x768 Zobrazit
XOR Exluzivní logický součet Zobrazit
ZIF Zero Insertion Force - Nulová zasouvací síla. Např. patice ZIF pro IO Zobrazit