Jít k navigaci - Jít k vyhledávání


Seriál - PIC16F84 - 22 - Přerušení

11. 12. 07 - 14:32. Napsal Jiří Chytil. Přečteno 11666x.

Ano, už je to tak, dostáváme se k očekávané kapitole, která se zabývá přerušeními. PIC16F84A má čtyři zdroje přerušení, a to Přerušení od č/č, přerušení z RB0, přerušení od zápisu do EEPROM a přerušení od RB4 ? RB7.

468x60.gif Doporučujeme virtuálního opertátora GoMobil.cz | Reklamní sdělení

Ano, už je to tak, dostáváme se k očekávané kapitole, která se zabývá přerušeními. PIC16F84A má čtyři zdroje přerušení, a to Přerušení od č/č, přerušení z RB0, přerušení od zápisu do EEPROM a přerušení od RB4 ? RB7. A o ty se stará registr INTCON, opět osmibitový. A hned se podíváme na jeho složení.

 • RBTF ? příznak přerušení od některého z bitů RB4 ? RB7. Pokud je nastaven (tedy je v logické jedničce), znamená to, že došlo ke změně na některém z bitů RB4 ? RB7. Pokud je vynulován nedošlo k žádosti o přerušení od RB4 ? RB7.
 • INTF ? příznak přerušení na RB0. Platí to samé jako v předchozím případě. Tedy došlo-li k požadavku na přerušení od RB0, je nastaven, nedošlo-li k tomuto požadavku na přerušení, je vynulován.
 • T0IF ? příznak přerušení od č/č, zde je situace stejná jako v předchozích dvou případech.
 • RBIE ? v logické jedna povoluje přerušení na pinech RB4 ? RB7. V logické nule jsou tato přerušení zakázána.
 • INTE ? v logické jedna povoluje přerušení na pinu RB0. V logické nule je toto přerušení zakázáno.
 • T0IE ? v logické jedna povoluje přerušení od č/č. V logické nule je toto přerušení zakázáno.
 • EEIE ? v logické jedna povoluje přerušení od dokončení zápisu do EEPROM. V logické nule je toto přerušení zakázáno.
 • GIE ? V logické jedna povoluje všechna přerušení, která jsou povolena i maskou (maskami jsou bity RBIE, INTE, T0IE, EEIE). V logické nule zakazuje všechny přerušení.

Příznak, který jen nastaven při přerušení od dokončení zápis do EERPOM, najdete v registru EECON1 jako EEIF. Jako všude tak i zde pro orientaci uvedu výpis pro registr INTCON ze souboru PIC16F84A.INC.


;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------

GIE             EQU   H'0007'
EEIE             EQU   H'0006'
T0IE             EQU   H'0005'
INTE             EQU   H'0004'
RBIE             EQU   H'0003'
T0IF             EQU   H'0002'
INTF             EQU   H'0001'
RBIF             EQU   H'0000'

Zatím jsem se zde zmiňoval jen o jakém si registru a zdrojích přerušení, ale to není zase tak podstatné. Pro nás je teď nejdůležitější to, co ono přerušení umí a to, k čemu ho můžeme využívat. Takže mějme nějaký program, který se nerušeně v pohodě a v poklidu vykonává. Najedou ale vznikne potřeba tento běh programu nějak upravit nebo přerušit. Právě k tomu nám může soužit ono přerušení. Máme tedy nějaký hlavní běh programu a najednou se objeví požadavek na přerušení. Vykoná se poslední rozpracovaná instrukce, opustí se vykonávání hlavního programu a započne zpracování přerušení. Tomuto zpracování říkáme obsluha přerušení. A po obsloužení přerušení se program vrátím tam, kde skončil a ?jakoby nic? pokračuje dále tam, kde před přerušením skončil (tedy pokud není dáno jinak). Po té, co je vyvoláno nějakým způsobem přerušení, dojde k zakázání ostatních přerušení a to tak, že se vynuluje registr GIE. Uloží se adresa místa, na kterém bylo vykonáno přerušení (ta se ukládá proto aby zde program mohl znovu pokračovat). A vykonávaní programu se přesune na adresu 0004h. Ta je pro přerušení pevně vyhrazena. Nyní v případě, že máme povolených několik přerušení testujeme bity RBIF, INTF, EEIF a T0IF a zjišťujeme tak, ze kterého zdroje ono přerušení pochází a podle toho se vykoná programem (programátorem) určená činnost. Na závěr softwarově vymažeme příznaky přerušení, aby po dokončení obsluhy nenastalo přerušení nové, a celou obsluho přerušení ukončíme instrukcí RETFIE. Ta nastaví bit GIE. A vrátí vykonávání programu tam, kde skončilo právě kvůli přerušení. Návrat probíhá vrácením hodnoty z vrcholu zásobníku do PC (program counter). A nyní se podívejme na několik příkladů použití přerušení.

Je nutné zmínit se o jednom z problémů, který musíme při obsluze přerušení řešit je obsah registrů, především se jedná o pracovní registr W a registr STATUS. Ty je nutné před započetím obsluhy přerušení někam uložím a před jejím ukončením opět obnovit. K obnovení se z jistých důvodu nepoužívají jen instrukce MOV, ale je nutné použít také instrukce SWAPF (Instrukce SWAPF prohodí horní a dolní čtyři bity registru zdrojového cílového, pokud je registr zdrojový stejný jako registr cílový, přehodí se bity navzájem pouze v tomto registru. Důležité je, že instrukce SWAPF nemění jakkoliv registr STATUS).

V prvním případě se bude jednat o využití přerušení od změny Pinů RB4 a RB5. Na ně budou připojena tlačítka a stisky tlačítek bude zvyšována nebo snižována rychlost generovaného signálu. A abychom konečně vytvořili něco praktického, budeme tímto signálem řídit krokový motorek. A jeho změnou tedy měnit rychlost jeho otáčení. Signál pro řízení krokového motoru:

Základní:

vstupní signály do budiče krokového motoru
Obrázek č. 1 - Vstupní signály do budiče krokového motoru

Úprava signálu pro krokový motor (umožňuje zvýšit rychlost otáčení):

vstupní signály do budiče krokového motoru
Obrázek č. 2 - Upravené vstupní signály do budiče krokového motoru

		INCLUDE	"P16F84A.INC"
		LIST 	P=16F84A, R=DEC
		__CONFIG  _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;-------------------------------------------------------------
		
speed		EQU		H'0C'
c1		EQU		H'0D'
c2		EQU		H'0E'

		ORG		0			;přesun na vykonávání
		GOTO		program			;programu

		ORG		4			;vektor přerušení
		BCF		INTCON,GIE		;zakázání všech přerušení
		BCF		INTCON,RBIF		;smazání příznaku přerušení
		GOTO		interupt		;skok na obsluhu přerušení

program		BSF		STATUS,RP0		;inicializace uP
		MOVLW		b'11111111'		
		MOVWF		TRISB			
		MOVLW		b'00000000'		
		MOVWF		TRISA
		BCF		STATUS,RP0

		MOVLW		b'10001000'		;nastavení registru INTCON
		MOVWF		INTCON
	
		MOVLW		16			;zadání základní rychlosti
		MOVWF		speed		

motor		BSF		PORTA,0			;hlavní program otáčející
		CALL		hmoto			;motorem
		BCF		PORTA,0	
		BSF		PORTA,1
		CALL		wmoto
		BCF		PORTA,1
		BSF		PORTA,2		
		CALL		wmoto
		BCF		PORTA,2	
		BSF		PORTA,3
		CALL		wmoto
		BCF		PORTA,3
		GOTO		motor

wmoto		MOVF		speed,0			;podprogram zpoždění
		MOVWF		c2			
wait2		MOVLW		50
		MOVWF		c1
wait1		DECFSZ	c1,1
		GOTO		wait1
		DECFSZ	c2,1
		GOTO		wait2
		RETURN

interupt	BTFSS		PORTB,7			;obsluha přerušení
		GOTO		next				
		INCF		speed,1			;snížení rychlosti
next		BTFSS		PORTB,6
		GOTO		endint			
		DECF		speed,1			;zvýšení rychlosti
endint		RETFIE
Kód: Assembler pro PIC16F84A - Řízení rychlosti krokového motoru

Kód není kompletní, je to jen ukázka principu přerušení. Tlačítka jsou zde proti zákmitů chráněna hardwarově. Program je schopen generovat i frekvence, které motor není schopen zvládnout, toto je třeba upravit na míru motoru. Proměnnou speed lze také ?protočit? dokola a to by v kvalitním programu určitě jít nemělo a také by bylo záhodno mít možnost měnit rychlost po větších skocích. Například podržením klávesy. A ne nelineární stupnic, jak je tomu v tomto případě. Důležité je při vzniku přerušení ostatní přerušení zakázat řádkem:


		BCF		INTCON,GIE

A hned jak je to možné mažeme i příznak přerušení. Zde to můžeme udělat hned, protože mám jen jediný zdroj přerušení, nemusíme tedy zajišťovat, od kterého zdroje pochází. To děláme řádkem následujícím tedy:


		BCF		INTCON,RBIF

Ve druhém případě se bude jednat o přerušení pocházející od č/č, který bude použit v režimu časovače a bude generovat dobu, po kterou bude znít námi tvořený zvolený tón. Tato metoda je poněkud jednodušší než přepočítávat délku trvání tónu z jeho periody.


		INCLUDE	"P16F84A.INC"
		LIST 	P=16F84A, R=DEC
		__CONFIG  _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

;-------------------------------------------------------------
		
speed		EQU		H'0C'
c1		EQU		H'0D'
c2		EQU		H'0E'
d1		EQU		H'0F'
d2		EQU		H'11'
e1		EQU		H'12'
e2		EQU		H'13'
f1		EQU		H'14'
f2		EQU		H'15'
g1		EQU		H'16'
g2		EQU		H'17'
a1		EQU		H'18'
a2		EQU		H'19'
h1		EQU		H'1A'
h2		EQU		H'1B'
exit		EQU		H'1C'


		ORG		0
		GOTO		program

		ORG		4
		BCF		INTCON,GIE
		BCF		INTCON,T0IF
		GOTO		interupt
		
program		BSF		STATUS,RP0		;inicializace uP
		MOVLW		b'00000000'		
		MOVWF		TRISB			
		MOVLW		b'00010000'		
		MOVWF		TRISA
		MOVLW		b'00110000'
		MOVWF		OPTION_REG
		BCF		STATUS,RP0
		MOVLW		b'10100000'
		MOVWF		INTCON
		CLRF		PORTA


melodie		call		sndc
		call		sndd
		call		snde
		call		sndf
		call		sndg
		call		snda
		call		sndh
		goto		melodie

sndc		BSF		PORTA,3
		CALL		Cwait
		BCF		PORTA,3
		CALL		Cwait
		BTFSS		exit,0
		GOTO		sndc
		BCF		exit,0
		RETURN
		
sndd		BSF		PORTA,3
		CALL		Dwait
		BCF		PORTA,3
		CALL		Dwait
		BTFSS		exit,0
		GOTO		sndd
		BCF		exit,0
		RETURN

snde		BSF		PORTA,3
		CALL		Ewait
		BCF		PORTA,3
		CALL		Ewait
		BTFSS		exit,0
		GOTO		snde
		BCF		exit,0
		RETURN

sndf		BSF		PORTA,3
		CALL		Fwait
		BCF		PORTA,3
		CALL		Fwait
		BTFSS		exit,0
		GOTO		sndf
		BCF		exit,0
		RETURN

sndg		BSF		PORTA,3
		CALL		Gwait
		BCF		PORTA,3
		CALL		Gwait
		BTFSS		exit,0
		GOTO		sndg
		BCF		exit,0
		RETURN

snda		BSF		PORTA,3
		CALL		Await
		BCF		PORTA,3
		CALL		Await
		BTFSS		exit,0
		GOTO		snda
		BCF		exit,0
		RETURN

sndh		BSF		PORTA,3
		CALL		Hwait
		BCF		PORTA,3
		CALL		Hwait
		BTFSS		exit,0
		GOTO		sndh
		BCF		exit,0
		RETURNCwait		MOVLW		27			;podprogram půl periody pro c1
		MOVWF		c2			
Cwait2		MOVLW		229
		MOVWF		c1
Cwait1		DECFSZ	c1,1
		GOTO		Cwait1
		DECFSZ	c2,1
		GOTO		Cwait2
		RETURN

Dwait		MOVLW		24			;podprogram půl periody pro d1. 
		MOVWF		d2			
Dwait2		MOVLW		233
		MOVWF		d1
Dwait1		DECFSZ	d1,1
		GOTO		Dwait1
		DECFSZ	d2,1
		GOTO		Dwait2
		RETURN

Ewait		MOVLW		33			;podprogram půl periody pro e1. 
		MOVWF		e2			
Ewait2		MOVLW		153
		MOVWF		e1
Ewait1		DECFSZ	e1,1
		GOTO		Ewait1
		DECFSZ	e2,1
		GOTO		Ewait2
		RETURN

Fwait		MOVLW		34			;podprogram půl periody pro f1. 
		MOVWF		f2			
Fwait2		MOVLW		135
		MOVWF		f1
Fwait1		DECFSZ	f1,1
		GOTO		Fwait1
		DECFSZ	f2,1
		GOTO		Fwait2
		RETURN

Gwait		MOVLW		51			;podprogram půl periody pro g1. 
		MOVWF		g2			
Gwait2		MOVLW		81
		MOVWF		g1
Gwait1		DECFSZ	g1,1
		GOTO		Gwait1
		DECFSZ	g2,1
		GOTO		Gwait2
		RETURN

Await		MOVLW		49			;podprogram půl periody pro a1. 
		MOVWF		a2			
Await2		MOVLW		76
		MOVWF		a1
Await1		DECFSZ	a1,1
		GOTO		Await1
		DECFSZ	a2,1
		GOTO		Await2
		RETURN

Hwait		MOVLW		45			;podprogram půl periody pro h1. 
		MOVWF		h2			
Hwait2		MOVLW		75
		MOVWF		h1
Hwait1		DECFSZ	h1,1
		GOTO		Hwait1
		DECFSZ	h2,1
		GOTO		Hwait2
		RETURN

interupt	BSF		exit,0				;obsluha přerušení
		BSF		PORTA,0
		RETFIE
		END					;konec programu
Kód: Assembler pro PIC16F84A - Genreování tónů

Kód je založen na tom, že se začne generovat nějaký tón a toto generování by probíhalo do nekonečna, kdyby nebylo přerušeno přerušením, který vygeneruje do registru hodnotu, která umožní opustit cyklus generování tónu. Přerušení na RB0 bych přeskočil neboť je podobné přerušením na horních čtyřech bitech registru PORTB.

Na závěr bych upozornil, že někdy je třeba přerušení zakázat i mimo obsluhu přerušení. Jako příklad lze uvést třeba sériové přenosy dat. K tomu nám slouží bit GIEAutor
Jiří Chytil

Jiří Chytil27 let

Šéfredaktor 8bitu.cz. V současné době je studentem doktroského studia na Ústavu teoretické a experimantální elektroniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Mezi jeho koníčky patří elektrotechnika, bastlení, programování a hudba.


Novinky Další novinky

[25. 06.]  A tentokráte vás zdravím z města New York.
[17. 06.]  Zdravim vas z Bostonu vazeni ctenari.
[10. 03.]  Tak jsem pro Vás připravil novou anketu. A snažím se pokračovat na projektu jehož výsledky bych zde rád zveřejnil, ale poněkud mě brzdí diplomová práce a práce.
[30. 01.]  Omlouvám se za nečinnost způsobenou značným nedostatkem času. Nevím, ale jestli se mi to podaří změnit. To víte, člověk stárne a jeho čas je potřeba jinde než na internetu.
[07. 03.]  Po dlouhé době jsme pro vás přichystali novou anketu - najdete ji níže v pravém panelu.

Reklama

Sádrokartony Karel Richter - sádrokartony a suché stavby Brno

Okruháři.cz

Virtuální operátor GoMobil - levné volání

Programujte.com

Léčivé obrazy - enkaustika Lenka Blažíková

Keramika Věra Coufalová - užitková keramika

Anketa

Jaký další modul byste ocenili v softwaru DSE?

RC články - pasivní

RC články - aktivní

Normované filtry

Syntetické indukčnosti

Materiálové tabulky

COM terminál

Design pro 555

Výpočet transformátoru

Výpočet uPásku

Výpočet štěrbinového vedení

Návrh Step-Up měniče

Návrh invertujícího měniče

Transfigurace trojúhelník-hvězda

Předřadník a bočník